Neteja de superfícies

Data Inici: 24/10/2017
Data Fi: 03/11/2017
Durada: 30 h.
Horari: De 9 a 14 hores

Temari:

Del 24 d'octubre al 3 d'e novembre de 2017 de 9 a 14 horesNOMBRE D’HORES TEÒRIQUES: 30 hores

OBJECTIUS:


L’objectiu general del curs és:


Realitzar les tasques bàsiques de neteja de centres instal·lacions i equipaments industrials, adequant la tècnica a cada espai i/o equipament per assolir la consecució d’un òptim nivell d’higiene

 

Per aquesta raó, en finalitzar el curs el participant serà capaç de:

 

 1. Conèixer els materials i els productes adequats.
 2. Conèixer com netejar adequadament el mobiliari.
 3. Conèixer els aspectes a tenir en compte en la neteja de sanitaris.
 4. Conèixer els sistemes de tractament de residus.
 5. Conèixer els sistemes de prevenció de riscos laborals associats a les seves tasques.
 6. Desenvolupar les tècniques necessàries per treballar en la neteja de diferents àrees i superfícies.
 7. Dominar l’aplicació dels diferents productes de neteja, fent un ús correcte en la seva utilització seguint les normes de seguretat establertes.
 8. Conèixer l’aplicació de maquinària de neteja diària bàsica, utilitats i funcionament.
 9. Realitzar un tractament adequats dels residus.
 10. Conèixer les normes de seguretat i salut laboral per aplicar-les a la seva tasca diària.
 11. Prevenir els riscos associats al lloc de treball, aplicant les mesures preventives per realitzar un treball segur i en condicions de salut.

 

CONTINGUTS:

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. TÈCNIQUES DE NETEJA BÀSIQUES

1.1 Normes bàsiques a tenir en compte en la neteja

1.1.1 Classificació de zones

1.1.1.1 Zones generals o de baix risc

1.1.1.2 Zones semicrítiques o de risc mitjà

1.1.1.3 Zones crítiques o d’alt risc

1.1.2 Estris i maquinària

1.1.3 Productes i desinfectants

1.1.3.1 Tipus i propietats dels productes

1.1.3.2 Normes d’utilització i conservació dels desinfectants

1.1.3.3 Normes de seguretat en la manipulació

1.2 Introducció als sistemes de neteja

1.2.1 Neteja de mobiliari

1.2.2 Neteja de serveis

1.2.3 Neteja de parets

1.2.4 Neteja d’habitacions

1.2.5 Neteja de vidres

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. NETEJA DE MOBILIARI

2.1 Tècniques de neteja de mobiliari

2.1.1 Seqüència d’activitats

2.1.2 Condicionament dels espais de treball

2.1.2.1 Actuació sobre l’entorn

2.1.2.2 Desenvolupament de les tasques de neteja de mobiliari amb persones presents o en trànsit

2.1.3 Fulla de registre de tasques

2.1.4 Selecció i identificació de les diferents eines de neteja

2.1.5 Ús i aplicació de les eines de neteja

2.2. Tècniques de neteja segons el lloc

2.2.1 Neteja de terres

2.2.2 Neteja d’hospitals

2.2.3 Neteja de centres comercials

2.2.4 Neteja de centres residencials

2.2.5 Neteja de centres educatius.

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. TÈCNIQUES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

3.1 Neteja i desinfecció de superfícies, dipòsits i recipients per via humida i/o seca

3.1.1 Superfícies, dipòsits i/o recipients de neteja

3.1.2 Estris, eines i maquinària de neteja: tipus i utilització

3.1.3 Productes per neteja per via humida i/o seca

3.1.3.1 Tipus de productes de neteja: abrillantadors, netejadors

3.1.3.2 Etiquetatge de productes químics

3.1.3.3 Elecció i aplicació correcta del producte de neteja adequat a cada superfície.

3.1.4 Senyalització de l’execució de les tasques de neteja

3.1.5 Mètodes de desinfecció

3.1.6 Recollida i maneig dels residus generals mitjançant neteja

3.2 Tècniques de neteja i desinfecció de banys

3.2.1 Aparells sanitaris i complements d’un bany

3.2.2 Tècniques de desinfecció d’urinaris, banys i dutxes

3.2.3 Tècniques de neteja de rajoles, miralls

3.2.4 Productes específics en les tasques de desinfecció d’un bany.

 

UNITAT DIDÀCTICA 4. DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS DE NETEJA

4.1 Processos de neteja de vidres

4.1.1 Característiques dels vidres

4.1.2 Tipus de superfícies dels vidres: composició i característiques

4.1.3 Neteja de vidres en espais exteriors i interiors

4.2 Neteja amb màquines: classificació, components i manteniment

4.2.1 Tipologia de maquinària

4.2.2 Components de la maquinària

4.2.3 Productes de neteja per a màquines

4.2.4 Criteris per la utilització de productes de neteja amb màquines

4.2.4.1 Dosificació

4.2.4.2 Etiquetatge

4.2.5 Procés de neteja amb maquinària

4.2.5.1 Organització del treball

4.2.5.2 Tècniques de neteja amb maquinària: escombrat, fregat, encerat, abrillantat, aspirat,

4.2.5.3 Seqüenciació d’activitats en cada tractament

4.2.5.4 Execució dels diferents tractaments.

 

UNITAT DIDÀCTICA 5. GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

5.1 Identificació de residus urbans o municipals

5.1.1 Concepte de residu

5.1.2 Regla de les 3R (reducció, reutilització, reciclatge)

5.1.3 Valoracions i abocament

5.1.4 Residus municipals i desenvolupament sostenible

5.1.5 Tipologia de residus municipals:

5.1.5.1 Vidre

5.1.5.2 Paper i cartró

5.1.5.3 Envasos lleugers

5.1.5.4 Matèria orgànica

5.1.5.5 Residus especials

5.1.6 Composició dels residus municipals segons la seva procedència

5.1.7 Factors que influeixen en la generació de residus

5.2 Recollida de residus urbans o municipals

5.2.1 Tipus de recollida

5.2.2. Models de recollida selectiva

5.2.3 Contenidors

5.2.4 Punt net o ecoparc.

5.3 Procés de gestió i tractament de residus en la neteja de mobiliari

5.3.1 Tipus de residus generats

5.3.2 Tractament dels mateixos

5.3.3 Separació i manipulació dels residus

 

UNITAT DIDÀCTICA 6. APLICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.  

6.1 Riscos específics i mesures de prevenció.

6.1.1 Higiene industrial i acció contaminant

6.1.2 Contaminants físics, químics i biològics

6.1.3 Activitats principals

6.1.4 Neteja de zones altes

6.1.5 Prevencions específiques del centre de treball

6.1.6 Mesures de seguretat i prevenció de riscos en les operacions bàsiques de neteja

6.1.7 Riscos relacionats amb els diferents tipus de neteja

6.1.7.1 Utilització dels equips de protecció individual

6.1.7.2 Aplicació de les mesures de seguretat especificats per treballs en altura

6.1.8 Seguretat en espais confinats

Cal iniciar sessió per a inscriure't a les ofertes de formació.

Pots iniciar sessió fent servir el botó de Connexió de la part superior d'aquesta pàgina o donar-te d'alta fent clic aquí.

Tornar al cercador de cursos