Institut Català de Finances (ICF)

Ajuts destinats a impulsar inversions en la cadena de valor i el creixement de l’activitat industrial

Tipus: Ajut (Préstecs per empreses)

Estat: En termini

Data de finalització30/06/2018

A qui s'adreça: Empreses

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin inversions en la cadena de valor i el creixement de l’activitat industrial. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Finalitat

  • Projectes d’inversió que generin impacte positiu en la capacitat productiva, l’ocupació, la dinamització de l’activitat en la cadena de valor a nivell local i l’ús intensiu de tecnologies de la informació i les comunicacions en els processos. Inclou despeses per a l’adquisició d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.
  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Inclou despeses de personal, d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

Condicions financeres

Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 1,2 milions d’euros en cas de pimes; i de 4 milions d’euros en cas de grans empreses.

Termini: fins a 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte (Euríbor mínim del 0%).

Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.

Comissions: d’obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, mínim del 0,25% de l’import amortitzat.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Enllaç:https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=26

 

Ajut per a la creació d'ocupació i reactivació comercial.

Estat: en termini

Data de finalització: 20/12/2018

Objectiu

Préstecs o lísings per a emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats.

L’ICF aporta els fons. Banc Sabadell i Caixa Bank comercialitzen els préstecs (i avaluen la viabilitat financera del projecte). L’ICF coordina l’oferta de finançament entre les entitats financeres, el Departament d’Empresa i Coneixement i els beneficiaris.

Per facilitar l’obtenció del finançament, les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 70% del capital pendent per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres

Import: per autònoms mínim de 15.000€ i per pimes mínim de 25.000€. Import màxim de 100.000€ per sol·licitant.

Termini: 5 anys, amb 1 de carència inclòs.

Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,70%.

Comissió: per amortització anticipada de fins a l’1%.

Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

Enllaç: http://accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/18016_ICF_Comerc